{{ promote_text }}

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้งานนี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) อย่างระมัดระวังเนื่องจากข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ระบุถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ของท่าน รวมถึงข้อจำกัดและข้อยกเว้นต่าง ๆ ซึ่งมีผลใช้บังคับการธุรกรรมและกิจกรรมทั้งหมดบนเว็บไซต์หรือโปรแกรมนี้ การที่ท่านสมัครใช้บริการ และ/หรือ ใช้บริการ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ หรือโดยการเลือก “ตกลง” เพื่อยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ถือว่าท่านได้รับทราบและรับรู้ถึงเนื้อหาของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและตกลงที่จะถูกผูกพันโดยข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ด้วย รวมถึงกฎระเบียบ นโยบายและมาตรการต่างๆ ที่บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์หรือโปรแกรมเป็นครั้งคราว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขโดยการอ้างอิง และบริษัทอาจแก้ไขประกาศดังกล่าวได้เป็นครั้งคราวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ บริการบางอย่างที่เสนอให้ผู้ใช้บริการได้ใช้งานผ่านเว็บไซต์และ/หรือโปรแกรมอาจอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติม ซึ่งการใช้บริการของท่านจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวด้วยโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยการอ้างอิง นอกจากนี้ท่านตกลงว่าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อินเทอร์เน็ต (Electronic/internet transactions) ที่ได้มีการประมวลผลและดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้วโดยผ่านทางเว็บไซต์หรือโปรแกรมนี้มีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายและผูกพันคู่สัญญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2544 ของประเทศไทย

1. นิยามศัพท์

 • 1.1 “สัญญา” (Agreement) หรือ “ข้อตกลงและเงื่อนไข” (Terms and Conditions) หมายถึงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
 • 1.2 “โฆษณา” (Advertising) หรือ “การโฆษณา” (Ads) หมายถึง โฆษณาที่สร้างโดยเราหรือผู้สนับสนุนเพื่อส่งเสริมการขายหรือเพื่อการตลาดสินค้าหรือบริการของเราหรือผู้สนับสนุนโดยผ่านเว็บไซต์หรือโปรแกรม โดยที่ไม่มีการเสนอแลกสินค้าหรือบริการ (Redemption) แก่ผู้ใช้งาน
 • 1.3 “โปรแกรม” (Application) หมายถึง โปรแกรมต่างๆ บน ระบบใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple หรือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่บริษัทอาจพัฒนาขึ้นในอนาคต สำหรับให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดและใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพา (Mobile devices) ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือระบบ
 • 1.4 “บริษัท” (Company) “เรา” (we, us) “ของเรา” (our) หมายถึง บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นและประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
 • 1.5 “แคมเปญ” (Campaign) หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมที่เราประกาศลงบนเว็บไซต์หรือโปรแกรมสำหรับให้ผู้ใช้งานแลกรับได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
 • 1.6 “เว็บไซต์ย่อย” (Microsite) หมายถึง เว็บไซต์ที่เป็นส่วนเสริมต่อจากเว็บไซต์
 • 1.7 “คะแนน” (Point) หมายถึง คะแนนที่ผู้ใช้งานได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์หรือโปรแกรม และผู้ใช้งานสามารถใช้คะแนนดังกล่าวสำหรับแลกรับรางวัลภายใต้แคมเปญที่สร้างและประกาศบนเว็บไซต์หรือโปรแกรมได้
 • 1.8 “รางวัล” (Rewards) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ สินค้า สิ่งของสำหรับการซื้อขาย ตัวอย่างสินค้า ของขวัญ บัตรกำนัล คูปอง บริการ หรือสิ่งใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในแคมเปญที่ประกาศบนเว็บไซต์หรือโปรแกรม เพื่อให้ผู้ใช้งานแลกรับโดยใช้คะแนนที่ผู้ใช้งานมีอยู่
 • 1.9 “บริการ” (Service) หมายถึง บรรดาบริการต่างๆ ที่จัดให้ไว้โดยบริษัทบนเว็บไซต์หรือโปรแกรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แคมเปญ โฆษณา หรือบริการอื่นใดที่มีอยู่เว็บไซต์หรือโปรแกรมสำหรับผู้ใช้งานได้ใช้
 • 1.10 “ผู้สนับสนุน” (Sponsor) หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้สร้างแคมเปญ โฆษณา หรือกิจกรรมทางการตลาดใดๆ เพื่อส่งเสริมสินค้าหรือธุรกิจของผู้สนับสนุนบนเว็บไซต์หรือโปรแกรมสำหรับให้ผู้ใช้งานแลกรับหรือได้รับ และตกลงและยอมรับที่จะส่งมอบสินค้า ของขวัญ บัตรกำนัล (Voucher) คูปอง (Coupon) เป็นต้น ให้แก่ผู้ใช้งานตามที่ได้ระบุไว้ในแคมเปญ
 • 1.11 “ระบบ” (System) หมายถึง ระบบของบริษัท รวมถึงฐานข้อมูลและการทำงานของเว็บไซต์และโปรแกรม
 • 1.12 “ธุรกรรม” (Transaction) หมายถึง ธุรกรรมการแลกรับรางวัลระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัทหรือผู้สนับสนุนโดยผ่านระบบ
 • 1.13 “ผู้ใช้งาน” (User) หมายถึง ท่านซึ่งเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์หรือโปรแกรม ไม่ว่าโดยผ่านเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) หรือ โปรแกรมบริษัทบนอุปกรณ์พกพา และไม่ว่าจะได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของบริษัทหรือไม่ก็ตาม
 • 1.14 “คอมพิวเตอร์” (Computer) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องบริการ (Server) หรืออุปกรณ์พกพาทุกชนิด ที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือโปรแกรมของบริษัทได้ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ตามที่ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้กล่าวถึง
 • 1.15 “เว็บไซต์” (Website) หมายถึง เว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่ www.1112delivery.com

2. บททั่วไป

 • 2.1 เอกสารนี้เป็นสัญญาตามกฎหมายระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัท
 • 2.2 ผู้ที่จะใช้บริการของบริษัทได้จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี หรือไม่เป็นบุคคลที่บริษัทเคยห้ามหรือระงับมิให้ใช้งานมาก่อน โดยผู้ใช้งานหนึ่งรายจะสามารถเปิดบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น หากพบว่ามีการฝ่าฝืน บริษัทอาจยกเลิกบัญชีของผู้ใช้งานได้
 • 2.3 ผู้ใช้งานตกลงว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ใช้งานเข้าถึงได้โดยการใช้บริการนั้นถือเป็นความเสี่ยงภัยของผู้ใช้งานเอง และผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าว อนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ คำว่า “เนื้อหา” ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่อยู่ วีดีโอ ข้อความเสียง ข้อวิจารณ์ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สคริปท์ กราฟฟิก และสิ่งที่ใช้ระหว่างกันอื่นใดที่บริษัทเป็นผู้สร้างขึ้น จัดหา หรือทำให้เข้าถึงได้ในหรือผ่านทางบริการ
 • 2.4 ผู้ใช้งานจะต้องใช้เว็บไซต์ โปรแกรม บริการ หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น และจะต้องไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจไม่ว่าในลักษณะใดๆ
 • 2.5 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับมิให้ผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์ หรือโปรแกรม หรือบริการ (ไม่ว่าส่วนใดๆ ก็ตาม) และระงับมิให้ผู้ใช้งานแลกรับของรางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือบอกกล่าวล่วงหน้า
 • 2.6 บริษัทอาจจัดให้มีการบริการหรือกิจกรรมอื่นใดแก่ผู้ใช้งานโดยผ่านทางเฟสบุ๊ค (Facebook) โปรแกรม หรือโดยช่องทางอื่นใด ในกรณีที่เป็นการใช้บริการโดยผ่านเว็บไซต์หรือโปรแกรมของบุคคลที่สาม เช่น Facebook ผู้ใช้งานอาจถูกร้องขอให้ตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานของบุคคลที่สามดังกล่าว
 • 2.7 ผู้สนับสนุนมีหน้าที่ในการปฏิบัติกฎหมาย และกฎเกณฑ์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา แคมเปญ รางวัล และ/หรือบริการของผู้สนับสนุน รวมถึงดำเนินการเพื่อให้เงื่อนไขทางกฎหมายที่จำเป็นต่อการดังกล่าวนั้นได้มีการปฏิบัติตามโดยถูกต้อง บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย, ความรับผิด, ต้นทุน, ราคา, ค่าใช้จ่าย, ค่าปรับ หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นใดได้รับ อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์เช่นว่านั้น โดยผู้สนับสนุนจะเป็นผู้รับผิดชดใช้ในกรณีดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

3. บัญชี: การลงทะเบียนและการยกเลิก

 • 3.1 ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์หรือการเข้าถึงบริการบางประเภทอย่างไรก็ดีผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนบัญชีเพื่อที่จะใช้โปรแกรม มีสิทธิรับคะแนนและสถานะสำหรับใช้แลกรับรางวัล และเพื่อใช้บริการบางประเภทที่มีไว้สำหรับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
 • 3.2 ในการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องมีบัญชี Facebook และจะต้องแจ้งชื่อ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานได้ ที่อยู่ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ นโยบายความเป็นส่วนตัว
 • 3.3 ในขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้ใช้งานจะต้องสร้างรหัสผ่าน (password) ของตนเองสำหรับผ่านเข้าใช้บัญชีของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับ ซึ่งเราแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านดังกล่าวเป็นประจำ ผู้ใช้งานตกลงว่าบุคคลอื่นที่เข้าใช้บริการ (และ/หรือ ทำธุรกรรม) หรือ เข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือโปรแกรม โดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านที่ผู้ใช้งานเป็นผู้เปิดเผยให้ทราบถือเป็นตัวแทนของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจากการไม่รักษารหัสผ่านของผู้ใช้งานเป็นความลับ
 • 3.4 ผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนโดยใช้อีเมล์ส่วนตัวที่ยังใช้งานได้และผู้ใช้งานยังคงใช้อีเมล์ดังกล่าวอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถส่งอีเมล์ยืนยันตัวบุคคลไปยังผู้ใช้งานได้ ในกรณีที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนโดยใช้อีเมล์ของบุคคลอื่นหรืออีเมล์ชั่วคราว บริษัทอาจปิดบัญชีดังกล่าวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทอาจขอให้ผู้ใช้งานยืนยันการใช้บัญชีอีกครั้งหากบริษัทเชื่อว่าผู้ใช้งานใช้อีเมล์ที่ไม่สามารถใช้งานได้
 • 3.5 บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • 3.6 ในการลงทะเบียนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงอนุญาตโดยชัดแจ้งในการให้บริษัทใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับทำการตลาด การติดต่อสื่อสาร หรือสถิติ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าผู้ใช้งานได้รับการเสนอให้เลือกว่าจะรับอีเมล์โปรโมชั่นต่างๆ หรือไม่แล้ว ณ เวลาที่ทำการลงทะเบียน
 • 3.7 บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีของผู้ใช้งานหรือบริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าว บรรดาคะแนนที่ได้รับหรือสะสมไว้ของผู้ใช้งานจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น
 • 3.8 บัญชีบริษัทของผู้ใช้งานอาจถูกยกเลิกหากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานประกาศหรือลงข้อความในลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันชาติ ศาสนาหรือพระมหากษัตริย์

4. คะแนนและการแลกรับรางวัล

 • 4.1 คะแนนและการได้รับคะแนน
  (1) ผู้ใช้งานจะได้รับคะแนนจากการใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือโปรแกรม สำหรับนำไปใช้แลกรับรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายใต้แคมเปญที่กำหนดโดยบริษัทหรือผู้สนับสนุน
  (2) ผู้ใช้งานไม่สามารถโอนคะแนนให้แก่กันได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจอนุญาตให้มีการโอนคะแนนให้แก่กันได้โดยมีค่าธรรมเนียมตามที่บริษัทกำหนด
  (3) บรรดาคะแนนไม่ถือเป็นเงินตราหรือมีมูลค่าโดยสภาพและไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นตัวเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
  (4) ในกรณีที่เกิดการล้มเหลวของระบบหรือเว็บไซต์หรือโปรแกรมอันเป็นผลทำให้ฐานข้อมูล ข้อมูล หรือคะแนนของผู้ใช้งานสูญหาย ผู้ใช้งานขอแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งในการปลดเปลื้องบริษัทจากบรรดาความรับผิดและความสูญหายของคะแนนไม่ว่าในลักษณะใดๆ ทั้งนี้ การตัดสินของบริษัทเกี่ยวกับคะแนนให้เป็นที่สุด และผู้ใช้งานตกลงยอมรับคำตัดสินเช่นว่านั้นโดยไม่โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
  (5) คะแนนแต่ละคะแนนจะมีอายุตามแต่ที่บริษัทหรือผู้สนับสนุนกำหนด คะแนนที่หมดอายุแล้วและไม่ได้นำไปแลกรับรางวัลจะสิ้นมูลค่าไปและจะถูกลบออกจากบัญชีของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงคะแนนที่จะหมดอายุลง และ/หรือ วันที่ หรือ จำนวนของคะแนนที่จะหมดอายุ
  (6) บริษัทสงวนสิทธิ์ในการทำให้คะแนนของผู้ใช้งานหมดอายุลงเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  (7) บริษัทมีสิทธิในการปรับเปลี่ยนอัตราหรือจำนวนคะแนนสำหรับการแลกรับรางวัลหรือเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการแลกรับรางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน
 • 4.2 แคมเปญและการแลกรับรางวัล
  (1) บริษัทจะเป็นผู้ประกาศแคมเปญของบริษัทหรือของผู้สนับสนุนลงบนเว็บไซต์ และ/หรือ โปรแกรม เพื่อให้ผู้ใช้งานแลกรับรางวัลตามที่กำหนดในแต่ละแคมเปญ ทั้งนี้ แคมเปญแต่ละแคมเปญอาจมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเฉพาะตามที่บริษัทหรือผู้สนับสนุนจะได้กำหนดขึ้นเพิ่มเติม ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใช้งานในการศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะดังกล่าว โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากผู้ใช้งานเข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของแคมเปญ
  (2) เมื่อผู้ใช้งานส่งคำขอแลกรับรางวัลตามแคมเปญแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบว่าผู้ใช้งานมีคะแนนเพียงพอที่จะขอแลกรับรางวัลดังกล่าวหรือไม่ ในกรณีที่การแลกรับรางวัลได้รับการยืนยันจากระบบ ระบบจะจัดส่งคำยืนยันการแลกรับรางวัลไปให้บริษัทหรือผู้สนับสนุนเพื่อทำการจัดส่งรางวัลตามขั้นตอน
  (3) เมื่อผู้ใช้งานส่งคำขอแลกรับรางวัลแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ นอกจากนี้จะไม่มีการคืนคะแนนให้ไม่ว่าในกรณีหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ในกรณีที่ผู้สนับสนุนไม่ส่งรางวัลให้แก่ผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องติดต่อกับผู้สนับสนุนรายดังกล่าวเองโดยตรง (มิใช่บริษัท)
  (4) เมื่อผู้ใช้งานแลกรับรางวัลโดยใช้คะแนนกับผู้สนับสนุนผ่านทางเว็บไซต์หรือโปรแกรม ผู้ใช้งานกำลังทำธุรกรรมโดยตรงกับผู้สนับสนุน มิใช่กับบริษัทแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและจัดให้มีพื้นที่สำหรับผู้ใช้งานและผู้สนับสนุนในการเข้าทำธุรกรรมด้วยกันเท่านั้น ดังนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อธุรกรรมระหว่างผู้ใช้งานกับผู้สนับสนุนไม่ว่าในกรณีใดๆ โดยผู้ใช้งานตกลงปลดเปลื้องบริษัทจากบรรดาการเรียกร้องที่เกิดจากแคมเปญหรือการกระหรือการละเว้นการกระทำของผู้สนับสนุนเกี่ยวกับแคมเปญ
  (5) ผู้ใช้งานอาจแลกรับรางวัลและกำหนดให้ส่งรางวัลไปยังบุคคลอื่น ณ ที่อยู่ใดๆ นอกเหนือจากที่อยู่ของผู้ใช้งานเองได้ สำหรับบางแคมเปญ ผู้ใช้งานอาจได้รับทางเลือกในการรับรางวัล ณ สถานที่หรือที่อยู่ตามที่บริษัทหรือผู้สนับสนุนกำหนดหรือโดยทางไปรษณีย์ ในกรณีดังกล่าวผู้ใช้งานจะต้องระบุและเลือกว่าต้องการรับรางวัลโดยวิธีใด
  (6) บริษัทสงวนสิทธิ์ในการที่จะลบทิ้ง ระงับชั่วคราว แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือแคมเปญใดๆ ไม่ว่าในเวลาใดโดยเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยมิต้องแจ้งให้ทราบไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
  (7) แคมเปญบางแคมเปญอาจมีทางเลือกให้ผู้ใช้งานสามารถแลกรับรางวัลทันที ณ จุดที่กำหนด (On-Spot Redemption) เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร จุดขาย หรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละแคมเปญ ในกรณีดังกล่าวอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะสำหรับแคมเปญดังกล่าวเพิ่มเติม
  (8) บริษัทพยายามเท่าที่จะสามารถทำได้เพื่อให้การบริการสามารถใช้ได้ตลอดเวลา แต่บริษัทไม่รับประกันระดับของการให้บริการและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ไม่สามารถให้บริการได้
  (9) หากผู้ใช้งานเข้าทำธุรกรรมกับผู้สนับสนุนและมีข้อพิพาทกับผู้สนับสนุนเกี่ยวกับรางวัล (สินค้าหรือบริการหรือคูปอง) ที่ผู้ใช้บริการแลกรับ บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับรางวัลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทเกี่ยวข้องกับธุรกรรมในฐานะที่เป็นเพียงตัวกลางและผู้ควบคุมคะแนนเท่านั้น
  (10) บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนคะแนน (ไม่ว่าเป็นการปรับเพิ่มขึ้นหรือปรับลดลงจากจำนวนคะแนนที่มีการประกาศในครั้งแรก) สำหรับแต่ละ รางวัล/แคมเปญ ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  (11) บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกคำขอแลกรับรางวัลได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่ไม่อาจคาดหมายได้อันเป็นผลให้แคมเปญหรือรางวัลบนเว็บไซต์หรือโปรแกรมถูกแสดงโดยผิดพลาด ในกรณีการยกเลิกดังกล่าวบริษัทจะคืนคะแนนให้แก่ผู้ใช้งานเต็มจำนวน ทั้งนี้ บริษัทจะไม่คืนให้เป็นตัวเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
 • 4.3 การจัดส่ง
  (1) รางวัลจะถูกจัดส่งเฉพาะที่อยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น และผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ที่แจ้งเป็นที่อยู่ที่ถูกต้องและมีอยู่จริง
  (2) กรณีที่ผู้ใช้งานได้รับรางวัลจากผู้สนับสนุนโดยตรง มิใช่จากบริษัท ของรางวัลจะถูกจัดส่งไปยังชื่อและที่อยู่สำหรับการจัดส่งตามที่ผู้ใช้งานระบุในขั้นตอนการแลกรับรางวัล ทั้งนี้ บริษัทหรือบุคคลที่สามที่บริษัทมอบหมายอาจช่วยเหลือผู้สนับสนุนในการจัดส่งรางวัลให้กับผู้ใช้งานแทนผู้สนับสนุน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ถือว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมระหว่างผู้สนับสนุนและผู้ใช้งานแต่อย่างใด
  (3) บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ สินค้า ตัวอย่าง หรือของขวัญที่ผู้สนับสนุนจัดส่งให้กับผู้ใช้งานแตกต่างจากที่ปรากฏในแคมเปญหรือเป็นรางวัลที่ไม่ถูกต้องหรืออาจมีสีที่แตกต่างหรือไม่ใช่สีที่ผู้ใช้งานเลือก หรือชำรุดบกพร่อง
  (4) บริษัทไม่รับประกันคุณภาพ ปลอดภัย คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะใดๆ ของรางวัลที่ผู้ใช้งานแลกรับจากผู้สนับสนุน
  (5) ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่งหรือรางวัลของผู้สนับสนุน ผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อผู้สนับสนุนแคมเปญดังกล่าวเองโดยตรง (มิใช่บริษัท) ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะได้รับข้อมูลสำหรับการติดต่อของผู้สนับสนุนในขั้นตอนการแลกรับรางวัล ทั้งนี้ บริษัทแนะนำให้ผู้ใช้งานจดรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการติดต่อของผู้สนับสนุนเก็บไว้ด้วย
 • 4.4 ภาษีอากร
  ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าการรับรางวัลดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้บังคับของภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เช่น การหักภาษี ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

5. ตำแหน่ง

 • 5.1 ตำแหน่งหรือสถานะ
  (1) เมื่อผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนกับบริษัทแล้ว ผู้ใช้งานอาจจะได้รับตำแหน่งทางสังคมเสมือนจริงในระดับ “แรกเกิด” หรือ “เริ่มต้น” หรือคำอื่นใดที่บริษัทจะได้กำหนด ในการเลื่อนระดับตำแหน่งดังกล่าวหรือการักษาระดับตำแหน่ง ผู้ใช้งานจะต้องใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์หรือโปรแกรม
  (2) คุณสมบัติหรือเงื่อนไขสำหรับแต่ละระดับตำแหน่งอาจขึ้นอยู่กับจำนวนของคะแนนสะสม จำนวนเพื่อนที่ผู้ใช้งานชักชวน โดยบริษัทจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติหรือเงื่อนไขดังกล่าวตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงคุณสมบัติหรือเงื่อนไขดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้งาน และบริษัทเข้าใจดีว่าผู้ใช้งานมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์หรือโปรแกรม บริษัทจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานก่อน นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏด้านล่างนี้ใช้บังคับกับบัญชีบริษัทของผู้ใช้งานและข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับเว็บไซต์หรือโปรแกรมนี้

 • 6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  (1) เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุกราย ผู้ใช้งานจะถูกร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของผู้ใช้งาน เช่น อีเมล์ ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น โดยข้อมูลที่เราร้องขอนี้เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการต่อไปได้
  (2) เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกหรือแลกรับรางวัล บริษัทอาจร้องขอข้อมูลของผู้ใช้งานเพิ่มเติม เช่น เพศ อายุ สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ ความสนใจ หรือที่อยู่ในการจัดส่ง เป็นต้น
  (3) นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการที่ดียิ่งขึ้น บริษัทจึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างของผู้ใช้งานเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมที่ใช้ท่องเว็บไซด์ (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web page) ของเว็บไซด์ที่ท่านเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซด์ (Access Times) และเว็บไซต์อ้างอิง (Referring Website) เพื่อนำข้อมูลหรือสถิติที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของบริษัทต่อไปหรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด
  (4) บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า เว็บไซต์ และโปรแกรมจะมีโฆษณาที่อาจเชื่อมต่อ (link) ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าวอาจจะมีมาตรการหรือนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์หรือโปรแกรมนี้ด้วย เนื่องจากบริษัทไม่สามารถรับรองข้อความหรือการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
 • 6.2 การใช้ข้อมูลส่วนตัว
  (1) ผู้ใช้งานมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยบริษัทจะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในบัญชีของผู้ใช้งานให้กับบุคคลภายนอก นอกเหนือจากพนักงานที่บริษัทอนุญาต
  (2) บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัท
  (3) บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ไปจำหน่ายหรือเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากผู้ใช้งานเท่านั้น หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด หรือโดยคำสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ
 • 6.3 การเข้าถึงและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
  (1) ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเวลาโดยการเข้าสู่ระบบมายังบัญชีของผู้ใช้งาน
  (2) เมื่อบัญชีของผู้ใช้งานถูกปิดแล้ว บริษัทจะยังคงเก็บข้อมูลบัญชีของผู้ใช้งานไว้ในฐานข้อมูลของเราต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องการตรวจสอบกรณีการทุจริต และเป็นการป้องกันการปิดบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริตโดยการปิดบัญชีเก่าและเปิดบัญชีใหม่ อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอีกต่อไป รวมทั้งจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่บุคคลอื่นยกเว้นในกรณีจำเป็นเพื่อป้องกันการทุจริตและเป็นการบังคับตามกฎหมายหรือตามที่กฎหมายกำหนด
 • 6.4 การใช้คุกกี้ (Cookies) และแคชไฟล์ (Cache File)
  (1) “คุกกี้” คือไฟล์ข้อมูลเล็ก ๆ ที่ถูกส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเพื่อเป็นการอนุญาตให้บริษัทบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานในฐานะผู้ใช้บริการเว็บไซต์หรือโปรแกรมของบริษัท เมื่อผู้ใช้งานได้กลับเข้ามายังหน้าเว็บไซต์หรือโปรแกรมบริษัทอีกครั้งโดยใช้โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ท (Web browser) และเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม ระบบจะส่ง “คุกกี้” ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานต่อเมื่อผู้ใช้งานลงชื่อเข้าระบบเพื่อใช้งานบัญชีของผู้ใช้งานที่ได้สมัครไว้กับบริษัทโดยการให้ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้งาน “คุกกี้” เหล่านี้สามารถทำให้บริษัทจดจำผู้ใช้งานในขณะที่ท่านเข้าไปใช้บริการในหน้าต่างๆ ภายในเว็บไซต์หรือโปรแกรม ได้โดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านหลายครั้ง และเมื่อผู้ใช้งานลงชื่ออกจากระบบ หรือปิดหน้า Web browser “คุกกี้” เหล่านี้จะสิ้นผลลง
  (2) ทั้งนี้ บริษัทจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของบริษัทเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษัทต่อไป
  (3) ผู้ใช้งานรับทราบและตระหนักดีว่าเว็บบราวเซอร์ (Web browser) หรือโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาที่ผู้ใช้งานใช้สำหรับเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือโปรแกรม ระบบอาจเก็บและบันทึก “Cache File” รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานเข้าใจและตกลงว่าบริษัทไม่มีส่วนในการควบคุมหรือเข้าถึง “Cache File” ดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยเว็บบราวเซอร์หรือโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาของบุคคลที่สามดังกล่าว
 • 6.5 การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
  บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้งานอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าชมหรือใช้ หรือแลกรับรางวัลจากเว็บไซต์หรือโปรแกรม

7. การใช้เว็บไซต์และโปรแกรม

 • 7.1 บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรในการที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องต่างๆ ให้เร็วที่สุดหลังจากได้รับการแจ้งถึงข้อผิดพลาดนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับประกันว่าบริการหรือเว็บไซต์หรือโปรแกรมจะปราศจากข้อผิดพลาดและบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความบกพร่องใดๆ รวมถึงการสูญหายของคะแนนของผู้ใช้งาน ในกรณีที่พบข้อผิดพลาด ผู้ใช้บริการสามารถรายงานเกี่ยวกับความผิดพลาดได้ที่เว็บไซต์หรือโปรแกรม ของบริษัท
 • 7.2 บริษัทไม่รับประกันว่าการใช้บริการ ระบบ โปรแกรม หรือเว็บไซต์จะไม่ถูกรบกวน และ บริษัทไม่รับประกันว่าข้อมูล (หรือข้อความ) ใดๆ ที่ส่งผ่านทางบริการ โปรแกรมหรือเว็บไซต์จะถูกส่ง ผ่านโดยถูกต้อง เชื่อถือได้ ตรงตามเวลา
 • 7.3 บริษัทไม่รับประกันว่าบริการหรือเว็บไซต์หรือโปรแกรมจะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจส่งผลอันตรายต่อเทคโนโลยีต่างๆ
 • 7.4 การเข้าถึงเว็บไซต์ โปรแกรมและ/หรือ บริการอาจถูกจำกัดในบางครั้งด้วยเหตุผลในการซ่อมบำรุง ซ่อมแซม หรือเพิ่มอุปกรณ์หรือบริการใหม่ บริษัทจะใช้ความพยายามในการที่จะทำให้การเข้าถึงดังกล่าวกลับมาใช้งานได้ดังเดิมโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบในระบบการทำงานที่ขึ้นอยู่กับบราวเซอร์หรือโปรแกรมอื่นของผู้สนับสนุนหรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทสามารถลบข้อมูลหรือแคมเปญออกจากเว็บไซต์ โปรแกรม และบริการได้ทุกเวลา
 • 7.5 บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปิดกั้นการเข้าถึง และ/หรือ แก้ไขหรือลบสิ่งใดๆ ที่บริษัทเห็นว่าอาจเป็นเหตุให้มีการผิดข้อกำหนดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
 • 7.6 การใช้ข้อมูลหรือสื่อใดๆ บนเว็บไซต์หรือโปรแกรมโดยผู้ใช้งานเป็นความเสี่ยงและเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเองทั้งสิ้น
 • 7.8 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อสื่อต่างๆ ที่ประกาศลงบนพื้นที่สาธารณะโดยผู้ใช้งาน กระดานสนทนา หน้าต่างๆ ห้องสนทนา หรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์หรือโปรแกรม ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหน้าที่ในการไม่รับรอง พิจารณาหรืออนุมัติสื่อต่างๆ ที่ประกาศโดยผู้ใช้งานหรือผู้ใช้งานรายอื่นๆ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการลบบรรดาสื่อต่างๆ ที่ประกาศโดยผู้ใช้งานลงในพื้นที่สาธารณะได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทพบว่าหรือเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้งานอาจมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้
  (1) หมิ่นประมาท ข่มเหง รบกวน ติดตาม ข่มขู่ หรือกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
  (2) ประกาศ ลงข้อความ แจกจ่ายหรือทำให้เผยแพร่ซึ่งข้อความ สื่อ หรือข้อมูลอันเป็นการหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หยาบคาย หรือผิดกฎหมาย
  (3) ลงข้อความหรือโอนถ่ายข้อมูล (upload) ไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส ไฟล์ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ หรือซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมที่มีลักษณะดังกล่าวที่อาจทำความเสียหายต่อการให้บริการของบริษัท และ/หรือ ระบบคอมพิวเตอร์/เครือข่าย ของบุคคลภายนอก หรือ
  (4) ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบริษัทหรือของบุคคลภายนอกไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศ

8. การโฆษณา

 • 8.1 บริษัทอาจแสดงสื่อโฆษณาในตำแหน่งที่แตกต่างกันไปบนเว็บไซต์ หรือบนโปรแกรมหรือจุดต่างๆ ในระหว่างที่ผู้ใช้งานใช้บริการ
 • 8.2 ผู้ใช้งานสามารถเลือกหรือกดเพื่อเข้าชมสินค้าหรือบริการที่มีการโฆษณาดังกล่าวหรือไม่ก็ได้โดยอิสระตามที่ผู้ใช้งานจะพิจารณา
 • 8.3 จะไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ หรือหมายเลขโทรศัพท์) ในการแสดงข้อความโฆษณา

9. การชดเชยและชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้งานตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทสำหรับบรรดาความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่บริษัทได้รับ อันเป็นผลมาจาก

 • 9.1 การใช้สิทธิเรียกร้องหรือการดำเนินคดีใดๆ ต่อบริษัทโดยผู้ใดก็ตามอันเป็นผลมาจาก
  (ก) การใช้บริการหรือเว็บไซต์หรือโปรแกรมโดยผู้ใช้งาน
  (ข) การใช้บริการหรือเว็บไซต์หรือโปรแกรมโดยใช้รหัสผ่านของผู้ใช้งาน
 • 9.2 การที่ผู้ใช้งานละเมิดหรือผิดเงื่อนไขข้อใดๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

10. เหตุสุดวิสัย

บริษัทไม่ต้องรับผิดในความล่าช้าหรือการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเพราะสุดวิสัย อัคคีภัย อุทกภัย อุบัติเหตุ การจราจล สงคราม การแทรกแซงของรัฐ การนัดหยุดงาน ปัญหาด้านแรงงาน ความบกพร่องของอุปกรณ์ หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

11. การไม่รับประกัน ข้อยกเว้นความรับผิดและการปลดเปลื้องจากความรับผิด

 • 11.1 การไม่รับประกัน
  (1) เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้โดยเฉพาะ บริษัทไม่มีความสัมพันธ์พิเศษหรือหน้าที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานรับทราบว่าบริษัทไม่มีอำนาจในการควบคุมหรือหน้าที่ในการปฏิบัติเกี่ยวกับว่าผู้ใช้งานรายใดจะเข้าใช้บริการ หรือเนื้อหาใดที่ผู้ใช้งานจะได้รับจากการใช้บริการ หรือผลกระทบของเนื้อหาที่มีต่อผู้ใช้งาน หรือการดำเนินการใดที่ผู้ใช้งานจะปฏิบัติอันเป็นผลมาจากการได้รับเนื้อหาดังกล่าว
  (2) บริการอาจประกอบไปด้วยหรือเชื่อมโยงผู้ใช้งานไปยังเว็บไซต์อื่นที่มีข้อมูลที่บุคคลบางคนรู้สึกไม่พอใจหรือเห็นว่าไม่เหมาะสม บริษัทจึงไม่อาจรับรองถึงรายละเอียดของเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏหรือสามารถเข้าถึงได้โดยการใช้บริการ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความถูกต้อง การปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ ความชอบด้วยกฎหมาย หรือความเหมาะสมของเนื้อหาที่แสดงหรือเข้าถึงได้โดยผ่านการใช้บริการ
  (3) เว็บไซต์ โปรแกรม และบริการตลอดจนเนื้อหาต่างๆ ดังกล่าวเป็นการจัดให้มี “ตามสภาพ” และ “ตามที่ปรากฏ” โดยปราศจากคำรับรองหรือรับประกันไม่ว่าในลักษณะใดๆ และไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยาย
  (4) บริษัทตลอดจนกรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทน ผู้แทน หุ้นส่วน ไม่รับประกันว่า
  (ก) บริการจะปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ทุกที่หรือทุกเวลา
  (ข) บรรดาความบกพร่องจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง
  (ค) ผู้ใช้งานจะพึงพอใจผลการใช้บริการตามที่คาดหวังไว้ และ ผู้ใช้งานเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยจากการใช้งานเว็บไซต์ โปรแกรม บริการ ระแบบและเนื้อหาเองแต่เพียงผู้เดียว
 • 11.2 ข้อยกเว้นความรับผิด
  บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของคะแนน สูญเสียรายได้ กำไร สัญญา ค่าความนิยม (Goodwill) ธุรกิจ โอกาส ชื่อเสียง ความเสียหายอันเนื่องมากจากความผิดพลาดของข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยอ้อม หรือความเสียหายต่อเนื่อง หรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดจากหรือเป็นผลมาจากการทำละเมิด การผิดสัญญาหรือไม่ก็ตาม
 • 11.3 การปลดเปลื้องจากความรับผิด
  (1) ผู้ใช้งานตกลงแบบเพิกถอนไม่ได้ในการปลดเปลื้องบริษัทจากบรรดาความรับผิดหรือความเสียหายทั้งหมดทั้งปวงและโดยสิ้นเชิงที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานอันเป็นผลมาจากการใช้บริการหรือเว็บไซต์ โปรแกรม หรือแคมเปญ
  (2) ผู้ใช้งานตกลงจะปลดเปลื้องบริษัทจากความรับผิดทั้งหมดและโดยสิ้นเชิงในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานอันเนื่องมาจากข้อความหรือเนื้อหาที่ได้รับจากเว็บไซต์ หรือโปรแกรม
  (3) ผู้ใช้งานตกลงจะปลดเปลื้องบริษัทจากบรรดาความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับผู้สนับสนุน

12. หน้าที่ของผู้ใช้งาน

 • 12.1 ผู้สนับสนุนอาจกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับแคมเปญของผู้สนับสนุนเอง และผู้ใช้งานตกลงที่จะยอมรับและผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว
 • 12.2 ผู้ใช้งานรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ให้ไว้ในขณะลงทะเบียนและเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นข้อมูลที่แท้จริง ครบถ้วนและถูกต้อง และผู้ใช้งานจะแจ้งให้บริษัททราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้งานเป็นปัจจุบัน
 • 12.3 ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการทำให้แน่ใจว่าบรรดา บริการ หรือข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ หรือโปรแกรม เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 • 12.4 ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ใช้หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บริการหรือเว็บไซต์ หรือโปรแกรม โดยไม่จำกัดแต่เพียงในกรณีดังต่อไปนี้
  (1) ส่งหรือรับสื่อที่มีลักษณะเป็นการข่มขู่ ก้าวร้าว หยาบคาย ลามก คุกคาม ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือหมิ่นประมาทบุคคลใดๆ ดูหมิ่นหรือละเมิดอำนาจศาล ลิขสิทธิ์ สิทธิของบุคคล การเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิของบุคคลอื่น
  (2) ส่งหรือรับสื่อที่ผู้ใช้งานโดยที่ไม่มีอนุญาตหรือได้รับความยินยอม (จากบริษัทหรือบุคคลอื่น) หรือซึ่งก่อให้เกิดหรือยุยงให้เกิดการกระผิดทางอาญา หรือความผิดในทางแพ่ง หรือไม่ว่าในลักษณะใดๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดในโลก
  (3) ส่งหรือรับสื่อใดๆ ที่เป็นอันตรายในทางเทคนิค (รวมถึงไวรัสคอมพิวเตอร์ logic bombs, Trojan horses, worms, ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ข้อมูลที่บกพร่อง หรือซอฟท์แวร์ที่มีเจตนามุ่งร้ายหรือข้อมูลที่เป็นอันตราย
  (4) ก่อให้เกิดความรำคาญ ไม่สะดวกสบาย หรือก่อให้เกิดความกังวลโดยไม่มีเหตุอันสมควร
  (5) สกัดกั้นหรือพยายามสกัดกั้นการส่งผ่านข้อมูลสำหรับการสื่อสารโดยระบบโทรคมนาคม
  (6) เพื่อประโยชน์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ออกแบบมาหรือวัตถุประสงค์การใช้งาน
  (7) เพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง
  (8) ไม่เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ทหรือการเชื่อต่อเน็ทเวิร์คอันเป็นที่ยอมรับ หรือ
  (9) การกระทำใดๆ ที่เป็นการก่อให้เกิดความเกลียดชังในเชื้อชาติ ศาสนา หรือคนกลุ่มน้อย หรืออันเป็นการทำให้เกิดผลอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือเอกลักษณ์
 • 12.5 การใช้บริการ หรือเว็บไซต์ หรือโปรแกรม ดังต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ต้องห้ามโดยชัดแจ้งและผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่กระทำการดังกล่าว (หรือยินยอมให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าว)
  (1) ความพยายามในการหลีกเลี่ยงระบบความปลอดภัยหรือเครือข่ายรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่มิได้มิไว้สำหรับผู้ใช้งาน การถึงเครื่องบริการ (Server) หรือบัญชีที่ผู้ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งให้เข้าถึงได้ หรือการแทรกแซงระบบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายอื่น (เช่น running a port scan)
  (2) การเข้าถึงบริการ หรือเว็บไซต์ หรือโปรแกรม ในทางที่จะหรือกระทำการใดที่อาจหรือทำให้ หรือก่อให้เกิดการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานของระบบของบริษัทเป็นอย่างมากโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่สมเหตุสมผล
  (3) การกระทำใดเพื่อตรวจดูเครือข่ายซึ่งจะสกัดกั้นข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใช้งาน
  (4) ดำเนินการอันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ และ/หรือ โปรแกรม และ/หรือ บริการ
  (5) ดำเนินการในลักษณะใดๆ (ตามความเห็นของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว) ที่เป็นการจำกัดหรือขัดขวางผู้ใช้งานรายอื่นจากการใช้งานหรือเพลิดเพลินกับการใช้งานเว็บไซต์ โปรแกรม และบริการ หรือ
  (6) ส่งข้อความใดๆ ในทางที่จะทำให้บุคคลอื่นเชื่อว่าหรือเข้าใจว่าข้อความดังกล่าวได้ถูกส่งหรือเปิดเผยโดยความสนับสนุนหรือความยินยอมของบริษัท

13. เบ็ดเตล็ด

 • 13.1 หัวข้อต่างๆ
  หัวข้อต่างๆ ที่ใช้ในสัญญานี้มีไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างถึงเท่านั้นและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และไม่มีผลต่อการตีความสัญญา
 • 13.2 ความไม่เป็นหุ้นส่วนและตัวแทน
  ไม่มีข้อความใดๆ ในสัญญานี้สามารถตีความได้ว่าผู้ใช้งานและบริษัทมีการร่วมทุน เข้าเป็นหุ้นส่วนบริษัท หรือมีความสัมพันธ์เป็นตัวการและตัวแทนในรูปแบบใดๆ โดยบริษัทและผู้ใช้งานไม่มีอำนาจที่จะกระทำการใดๆ แทนอีกฝ่ายในการที่จะก่อให้เกิดความรับผิดในหนี้ ค่าใช้จ่าย เข้าเป็นคู่สัญญา หรือการใดๆ แทนกัน
 • 13.3 กฎหมายที่บังคับใช้
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการชี้ขาดประเด็นข้อพิพาททั้งปวง
 • 13.4 การติดต่อสื่อสาร บรรดาการติดต่อสื่อสารหรือการส่งข้อร้องเรียนต่างๆ ให้ส่งไปยังช่อทางดังต่อไปนี้
  (ก) อีเมล์ถึง: ..................
  Attention: Customer Services
  (ข) Fanpage: ..................
 • 13.5 ทรัพย์สินทางปัญญา
  นื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ และโปรแกรม รวมถึงข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพ กราฟ วีดีโอ หน้าตัวพิมพ์ กราฟฟิค ดนตรี เสียงหรือสิ่งอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด โดยเนื้อหาทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทในฐานะเป็นงานที่ถูกรวบรวม (Collective Work) ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย ผู้ใช้งานไม่สามารถที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง ลบทิ้ง เพิ่มเติม เผยแพร่ ส่งต่อ หรือมีส่วนร่วมในการโอน หรือขาย ให้เช่าซื้อหรือเช่า หรือนำไปดัดแปลงเป็นผลงานอื่นไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากผู้มีอำนาจให้ความยินยอม
 • 13.6 สิทธิของบุคคลภายนอก
  ข้อกำหนดทั้งหมดของสัญญานี้ใช้และให้ประโยชน์กับบริษัท บริษัทในเครือและบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท บริษัทในเครือและบุคคลภายนอกที่เป็นผู้จัดทำและได้รับอนุญาตโดยเท่าเทียมกัน และบุคคลและองค์กรที่กล่าวมานี้มีสิทธิในการใช้สิทธิและบังคับใช้สิทธิตามข้อกำหนดของสัญญานี้โดยตรงหรือผ่านทางตัวแทน (เว้นแต่สัญญานี้ได้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือองค์กรดังกล่าว) นอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นสัญญานี้ไม่มีผลผูกพันหรือให้สิทธิในการบังคับตามสัญญากับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญา
 • 13.7 เจ้าของและผู้ดำเนินการ
  บริษัท เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ โปรแกรม ระบบ และบริการ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นและคงอยู่ตามกฎหมายของประเทศไทย
 • 13.8 ความมีผลของสัญญา
  ผู้ใช้งานและบริษัท เข้าทำสัญญานี้ (หรือข้อตกลงและเงื่อนไข) โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลและใช้บังคับได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2544

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรับประกันราคาดีที่สุด

ระยะเวลาแคมเปญ: 6 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2565

การรับประกันต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์เหล่านี้

 • รับประกันราคาเฉพาะรายการอาหารเมนูเดี่ยว หรือชุดเซ็ต ในช่องทางแอปพลิเคชัน เวปไซต์ และคอลเซ็นเตอร์ 1112 เดลิเวอรี่ เท่านั้น
 • รับประกันเฉพาะราคาเมนูที่ถูกกว่าช่องทาง 1112 เดลิเวอรี่ ไม่รับประกันราคาที่เท่ากันหรือมากกว่า
 • เมื่อการเรียกร้องการรับประกันราคาได้รับการตรวจสอบแล้ว ใบเสร็จสั่งซื้อจาก 1112 เดลิเวอรี่มูลค่า 0-299 บาท จะได้รับส่วนลดจำนวน 50 บาท และใบเสร็จสั่งซื้อจาก 1112 เดลิเวอรี่มูลค่า 300 บาท หรือมากกว่า จะได้รับส่วนลดจำนวน 100 บาท
 • จำกัดสิทธิ์ 1 ใบเสร็จต่อ 1 ส่วนลดเท่านั้น
 • ส่วนลดสามารถใช้ได้กับแบรนด์ร้านอาหารเดียวกันกับที่นำใบเสร็จมายื่นการเรียกร้องการรับประกันราคา ผ่านช่องทางการซื้อ แอปพลิเคชัน และเวปไซต์ เท่านั้น ไม่สามารถใช้ส่วนลดบนช่องทางคอลเซ็นเตอร์ได้
 • ราคาเมนูอาหารที่รับประกันคือราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT) แล้ว
 • เมนูอาหารที่รับประกันราคาเพื่อเปรียบเทียบจะต้องเป็นเมนูเดียวกัน หรือเป็นชุดเซ็ตที่มีรายการเหมือนกันเท่านั้น โดยแบรนด์ที่ร่วมรับประกันมีดังนี้ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สเวนเซ่นส์ บอนชอน เบอร์เกอร์คิง แดรี่ควีน ซิซซ์เล่อร์ และเดอะ คอฟฟี่ คลับ
 • การเรียกร้องการรับประกันราคาสามารถทำได้ หลังจากมีการสั่งซื้อเมนูอาหารผ่าน 1112 เดลิเวอรี่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • การเรียกร้องการรับประกันราคา สามารถทำได้ภายในวันเดียวกันกับวันสั่งซื้อเท่านั้น
 • การเรียกร้องการรับประกันราคา จะต้องยื่นเรื่องเปรียบเทียบราคาภายใน 24 ชม. หลังจากสั่งซื้อผ่าน 1112 เดลิเวอรี่แล้วเท่านั้น
 • การรับประกันราคาสามารถเปรียบเทียบได้เฉพาะบนช่องทาง แกร็บฟู้ด (Grab Food), ไลน์แมน (Line Man), ฟู้ดแพนด้า (Food Panda), โรบินฮู้ด (Robinhood) และ ช้อปปี้ฟู้ด (Shopee Food) เท่านั้น

เงื่อนไขที่ไม่ร่วมรายการ

 • เมนูอาหารที่ลดราคาในจำนวนจำกัด หรือลดราคาเมนูอาหารในเวลาจำกัด หรือเมนูที่ร่วม แฟลชดีล (Flash Deal)
 • เมนูอาหารที่ไม่สามารถสั่งซื้อได้ (สินค้าขายหมดแล้วหรือเป็นสีเทา)
 • ราคาสุทธิ ค่าส่งหรือส่วนลดพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากราคาเมนูอาหาร
 • รายการอาหารที่ใช้บัตรกำนัล
 • ส่วนลดพิเศษจากแพลตฟอร์ม หรือจากผู้ส่ง, ส่วนลดสมาชิก หรือส่วนลดซับสคริปชั่น
 • ส่วนลดพนักงงาน, ส่วนลดพิเศษทางธุรกิจ, ส่วนลดจัดเลี้ยง (เคเทอริ่ง)
 • ส่วนลด หรือข้อเสนอทางบัญชี ผ่อนชำระ, รายการแถมฟรี, ราคาขายผิด, ส่วนลด หรือข้อเสนอทางอีเมล, ส่วนลดบัตรกำนัล, ราการที่มาพร้อมบัตรกำนัล, ส่วนลดสมาชิก, ราคาเหมาจ่าย หรือราคาส่ง
 • ส่วนลด หรือข้อเสนอสำหรับกลุ่มจำเพาะ หรือสมาชิก หรือราคาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่สามารถลดหย่อนภาษีได้
 • รายการที่ซื้อบุคคลที่สาม หรือจากตลาดอีคอมเมิร์ซอื่นๆ
 • ผู้ค้าที่ไม่ได้กล่าวถึงในข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ส่วนลดที่ได้รับจากการเปรียบเทียบราคา

 • ส่วนลด 50 บาท สำหรับรายการใบเสร็จสั่งซื้อจาก 1112 เดลิเวอรี่ที่เปรียบเทียบราคามูลค่า 0 – 299 บาท และส่วนลด 100 บาท สำหรับรายการใบเสร็จสั่งซื้อจาก 1112 เดลิเวอรี่ที่เปรียบเทียบราคามูลค่า 300 บาท หรือมากกว่า
 • ส่วนลดที่ได้รับมีอายุการใช้งาน 30 วัน
 • ส่วนลด 50 บาทที่ได้จากการเปรียบเทียบราคา จะต้องสั่งซื้อขั้นต่ำ 50 บาท และส่วนลด 100 บาทที่ได้จากการเปรียบเทียบราคา จะต้องสั่งซื้อขั้นต่ำ 100 บาท
 • แบรนด์ร้านอาหารที่ร่วมรายการับประกันราคาดีที่สุดคือ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สเวนเซ่นส์, บอนชอน เบอร์เกอร์คิง แดรี่ควีน ซิซซ์เล่อร์ และเดอะ คอฟฟี่ คลับ บนช่องทาง 1112 เดลิเวอรี่
 • ใช่ส่วนลดที่ได้รับกับแบรนด์ร้านอาหารที่ยื่นเรื่องเปรียบเทียบราคาบนช่องทาง 1112 เดลิเวอรี่ เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับแบรนด์ร้านอาหารอื่นได้
 • ไม่สามารถใช้กับส่วนลด หรือโค้ดอื่นๆ ได้
 • ไม่สามรถใช้กับการสั่งแบบหลายแบรนด์ หรือหลายร้านได้
 • ต้องใช้ส่วนลดภายในเวลาที่กำหนด

1112 เดลิเวอรี่ (เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป) สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ได้ทุกเมื่อ

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อกำหนดมีผลทันทีเมื่อถูกเปลี่ยนแปลงบนช่องทางออนไลน์ เวปไซต์ และมีผลทันทีต่อรายการที่ยื่นเรื่องเปรียบเทียบราคา เมื่อถูกเปลี่ยนแปลงบนช่องทางออนไลน์ เวปไซต์

1112 เดลิเวอรี่ (เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป) ขอรบกวนให้ลูกค้าอ่าน และพิจารณาเงื่อนไข และข้อกำหนดอย่างถีถ้วนก่อนยื่นเรื่องเปรียบราคา เนื่องจากอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

1112 เดลิเวอรี่ (เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป) สงวนสิทธิ์ในการยุติ ‘การรับประกันราคาดีที่สุด’ ได้ทุกเมื่อ รายการที่ถูกยื่นเรื่องมาก่อนจะการยุติจะถูกดำเนินการภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดนี้

1112 เดลิเวอรี่ (เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป) สงวนสิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์การรับประกันราคาเพื่อเปรียบเทียบ หรือยื่นซ้ำเพื่อตรวจสอบเมื่อรายการนั้นได้ตัดสินเรียบร้อยแล้ว

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้ เพื่อใช้งานเว็บไซต์ต่อไปท่านได้ตกลงใช้งานคุกกี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ ×
{{ lang = 'th';"" }}
สนทนากับเจ้าหน้าที่

สวัสดีครับ

กำลังติดปัญหาอะไรอยู่รึเปล่า ให้เราช่วยนะครับ

ตอบ
1112 Delivery Logo Live Chat - 1112 Delivery

ข้อมูลเบื้องต้นก่อนเข้าสู่ห้องสนทนา

กำลังเชื่อมต่อ...
กรุณารอสักครู่
เรากำลังเชื่อมต่อคุณไปยังเจ้าหน้าที่...
กำลังพิมพ์...